By admin

Farminform verwelkomt Petra Willems in de RvC

Vorige week is tijdens de Algemene vergadering Aandeelhouders van Farminform Petra Willems benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Petra is managing director van Organon Benelux en brengt een succesvol track record met zich mee van meer dan 30 jaar als business leader bij MSD.
De benoeming van Petra is, met terugwerkende kracht, ingegaan per 1 juni 2023. Wij kijken uit naar een prettige en succesvolle samenwerking met Petra binnen Farminform.

Samen met de RvC-leden, het MT en alle collega’s richt Farminform zich, als landelijke datatrust voor geneesmiddelengebruik, op het inzetten en faciliteren van een veilige data-uitwisseling voor zorgverleners, overheden en bedrijfsleven én op het initiëren van verschillende vormen van samenwerking in het zorginformatiedomein. Het doel hierbij is ‘het effectief beantwoorden van klinische zorgvragen en het leveren van een bijdrage aan gepast geneesmiddelengebruik.’

Langs deze weg spreken wij ook onze grote dank uit aan Paul Korte. Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn is Paul per 1 juni jl. afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen bij Farminform.
Paul heeft de afgelopen 12 jaar een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en positionering van Farminform. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.

Gerelateerd