Versie december 2022

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Farminform B.V. (Farminform) als verwerkingsverantwoordelijke omgaat met persoonsgegevens en voor welke doeleinden er door Farminform gegevens verwerkt worden. Farminform is gevestigd aan de Tielweg 10 te Gouda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27079751.
Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig en regelmatig opnieuw te lezen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.

Over Farminform

Als datatrust faciliteert Farminform de uitwisseling van markt- en gebruikersinformatie binnen de zorg en farmaceutische bedrijfskolom. Als gespecialiseerde partij in het verzamelen, verrijken, verwerken en uitgeven van informatie, hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen die vanuit wet- en regelgeving daaraan gesteld worden en werken wij continu aan het optimaliseren van ons privacybeleid.

Gegevensverwerking en de AVG

Farminform houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Dit houdt onder andere in dat:

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens om de door u gevraagde dienst, informatie of services te kunnen verlenen. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of voor het uitvoeren van onze overeenkomst. Daarbij verwerken wij niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de omschreven doeleinden.
Farminform deelt uw gegevens niet met derden en verwerkt geen gegevens buiten de EU.

Bewaartermijn

Farminform bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. In sommige gevallen geldt voor Farminform een bewaarplicht op grond van de wet. Uw gegevens worden dan conform de wettelijke termijn bewaard. Na het verstrijken van de vastgestelde of wettelijke bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Farminform maakt geen gebruik van profilering dan wel geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies: een klein bestand dat met onze websitepagina’s wordt meegestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Wij maken enkel gebruik van noodzakelijke technische en functionele cookies.

Beveiliging

Farminform treft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens, die wij verwerken passend te beveiligen. Dit doen wij volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo worden gegevens, die u via de website verzend, beveiligd en versleuteld verzonden. Daarnaast hebben enkel bevoegde medewerkers binnen Farminform toegang tot persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Uw rechten

U heeft ten aanzien van de persoonsgegevens die wij verwerken verschillende rechten:

Uw verzoek om van één van bovenstaande rechten gebruik te maken, kunt u sturen naar:
E: farminform@farminform.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, behouden wij ons het recht voor om uw identiteit te verifiëren. We reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Indien u na het lezen van de privacyverklaring vragen, verzoeken of klachten heeft, kunt u contact opnemen met ons via: farminform@farminform.nl

Farminform beschikt over een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), die toeziet op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt er voor kiezen om uw klacht bij de FG in te dienen via: fg@farminform.nl

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nederlands recht

Dit privacystatement wordt beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht.