Verantwoord datagebruik

Farminform staat voor verantwoord en zorgvuldig datagebruik
Farminform voorziet in de uitwisseling van kwalitatief hoogwaardige markt- en gebruikersinformatie omtrent de Nederlandse geneesmiddelenmarkt. Patiƫnten en belanghebbenden in de zorg hebben baat bij het verantwoord en veilig uitwisselen van data tussen zorgverleners, overheden en het bedrijfsleven. Doordrongen van het belang van gegevensbescherming neemt Farminform, als datatrust in lijn met de wet waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alle noodzakelijke maatregelen om wettige en ethische gegevensverwerking te kunnen garanderen. De verwerking van (persoons)gegevens vindt daarom enkel plaats:
 
  • op een rechtmatige en transparante wijze;
  • voor nauwkeurig bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden;
  • op een toereikende, ter zake dienende en voor de omschreven doeleinden noodzakelijke wijze.
 
Alle (initiatieven tot) gegevensverwerkingen worden door onafhankelijke experts, waaronder de Functionaris Gegevensbescherming (FG), getoetst aan de wettelijke vereisten. Hiermee wordt een vertrouwelijke en rechtmatige verwerking van gegevens gegarandeerd. Als betrouwbare partner staat Farminform garant voor een zorgvuldig en transparant proces, waarbij ook op basis van best practices ten aanzien van gegevensverwerking gewerkt wordt. Farminform heeft als datatrust vergaande maatregelen getroffen om de veiligheid en bescherming van gegevens te kunnen waarborgen. Dit gebeurt aan de hand van de laatste stand van de techniek. Daarbij worden richtlijnen op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid nauwkeurig nageleefd.
 
Aanstelling Functionaris voor de Gegevensbescherming
Als gegevensverwerker is Farminform ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens verantwoordelijk voor de naleving van de beginselen uit de AVG. Om hier zo goed mogelijk aan te voldoen, worden passende maatregelen getroffen. Zo heeft Farminform vrijwillig gekozen voor de aanstelling van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). De aanstelling van een FG als externe onafhankelijke toezichthouder is in sommige gevallen op grond van de wet verplicht. Gezien de aard van de huidige verwerkingen binnen Farminform, geldt deze verplichting (nog) niet.  Desondanks ziet Farminform het als een meerwaarde om zich toetsbaar op te stellen en open te staan voor een kritische blik. De FG ziet binnen Farminform toe op de toepassing en naleving van de AVG beginselen, adviseert hierover en vormt het aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens en alle betrokkenen. De FG toetst steeds of Farminform in de praktijk nog aan haar wettelijke verplichtingen voldoet. In dat kader monitort de FG ook nauwgezet nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming en brengt adviezen uit ten aanzien gegevensbeschermingsrisico’s. Ook bij complexe, juridische vraagstukken op het gebied van gegevensbescherming of bij overeenkomsten wint Farminform het advies van de FG in.
 
Ethische reflectie op datagebruik
Farminform verwerkt data conform de privacywetgeving en gaat nog een stap verder om integer en verantwoord datagebruik te bewaken. Data-ethiek, het hanteren van ethische principes bij het verwerken van data, neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen de organisatie. Het gebruik van gegevens nodigt immers ook uit tot ethische reflectie. Daarbij kijkt Farminform niet alleen naar wat op grond van de wet en de technologie mogelijk is, maar weegt ook steeds bewust af wat wenselijk en verantwoord is. Ieder vraagstuk omtrent gegevensverwerking is immers uniek en vraagt om een zorgvuldige benadering. Aan de hand van de context wordt steeds een juridische en ethische afweging gemaakt, waarbij Farminform continu rekening houdt met de doelen, de noodzakelijkheid en de wenselijkheid van de verwerking. Daarbij is de focus niet enkel gericht op efficiƫntie, maar is er juist ook ruimte voor reflectie en overleg. Handvatten die daarbij gebruikt worden zijn met name gericht op transparantie, eerlijkheid, verantwoording en het voorkomen van bias.